Algemeen reglement wedstrijden Oh’Green


Artikel 1

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijden die Oh’Green organiseert via haar social media. Oh’Green is een merk van Garden Center Holding N.V., met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Hoefijzersingel 1, en ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer BE0454.068.381.

Artikel 2

De wedstrijden zijn toegankelijk voor alle gebruikers van Facebook en Instagram die aan de voorwaarden voldoen, van 16.11.2022 vanaf publicatiemoment van de wedstrijd tot en met 18.11.2022 om 23:59. Oh’Green heeft het recht eenzijdig de einddatum van de wedstrijd te wijzigen.

Artikel 3

Al wie voldoet aan de onderstaande voorwaarden, mag aan de wedstrijd deelnemen (hierna ‘de deelnemer’ genoemd).

De deelnemer schrijft een commentaar op de wedstrijdpublicatie met een originele slogan (de comment: originele reden waarom jij een kunstkerstboom wilt winnen) en tag 3 vrienden die met jou mee kerst mogen komen vieren. Je kan per persoon éénmaal deelnemen. Alle leden van een gezin mogen deelnemen, maar de minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Minderjarigen mogen niet aan het wedstrijd deelnemen. Deelnemen aan de wedstrijd is verboden voor de werknemers van Garden Center Holding of 1 van zijn dochtervennootschappen, voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse medewerkers van Oh’Green-winkels en voor al wie heeft bijgedragen aan de organisatie van dit wedstrijd (hierna samen ‘de entiteiten van het wedstrijd’ genoemd). Ook de gezinsleden in de eerste en tweede graad van de in het vorige lid bedoelde personen en de personen die onder hetzelfde dak als die laatsten wonen, zijn uitgesloten van het recht om aan dit wedstrijd deel te nemen. Oh’Green kan een deelnemer om het even wanneer definitief uitsluiten bij inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden, bij het verstrekken van foute informatie zoals bedoeld in artikel 6 of in het geval van misbruik, bedrog of deelname te kwader trouw aan het wedstrijd. De deelname aan het wedstrijd impliceert in geen geval dat de deelnemer verzaakt aan het wettelijke recht op zijn aankopen. Indien winkelproducten geretourneerd worden, vervalt de deelname aan het wedstrijd wegens het ontbreken van voorwerp.

Artikel 4

De deelname aan de wedstrijd moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in artikel 2. Alleen deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten. De deelnemer moet dit reglement aanvaarden. De deelnemer moet antwoorden op contactverzoek vanuit marketing van Oh’Green. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis. Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van de wedstrijd te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd. Deze wedstrijd is geen kansspel in de betekenis van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Het is ook geen loterij in de zin van artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht. De selectie van de winnaar zal gebeuren aan de hand van het origineelst beantwoorden van de wedstrijdvra(a)g(en). Elke deelname biedt een kans om maar 1 bubbelbad gratis te winnen. Er worden 3 broodmachines gratis aangeboden voor alle deelnemer in alle social media pagina’s. De winnaars zullen gekend gemaakt worden via social media, gecontacteerd via privé bericht en gecommuniceerd op de website van Oh’Green.

De winnaar worden persoonlijk gecontacteerd, uiterlijk op 23.11.2022

Artikel 5

Winnaarsbeloning: de winnaar ontvangt een kunstkerstboom van Bayberry ter waarde van €249. De deelnemer wordt geacht definitief en onherroepelijk aan zijn winst te hebben verzaakt indien hij zijn gegevens niet meedeelt binnen 7 dagen na de datum van de deelneming.

Het moment van afhalen is af te spreken tussen de winnaar en de betrokken winkel, in functie van wat kan voor beide partijen. De prijs dient afgehaald te zijn binnen de maand nadat deze beschikbaar gesteld is voor afhaling. Daarna vervalt het recht op de prijs.

Een thuislevering is niet mogelijk en niet inbegrepen.

Artikel 6

De deelnemers gaan ermee akkoord dat hun identiteit en woonplaats worden gecontroleerd. Een valse identiteit of een vals adres opgeven, heeft tot gevolg dat de deelnemer van het wedstrijd wordt uitgesloten. Algemeen wordt elke inbreuk op het reglement en wordt elke poging tot fraude en/of bedrog bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Artikel 7

De loutere deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer onvoorwaardelijk instemt met dit reglement. Elke klacht betreffende de wedstrijd moet schriftelijk en binnen een termijn van 7 werkdagen vanaf de datum van deelname aan het wedstrijd worden verzonden naar de maatschappelijke zetel van Oh’Green zoals hierboven vermeld. Klachten worden alleen schriftelijk behandeld. Er wordt geen rekening gehouden met klachten die buiten deze termijn worden ingediend of die niet schriftelijk zijn geformuleerd. Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht en elk geschil betreffende zijn toepassing behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Artikel 8

De vennootschap Oh’Green kan als organisator van de wedstrijd niet aansprakelijk worden gesteld voor de opschorting, verdaging, wijziging of intrekking van dit wedstrijd in geval van overmacht of, algemener, in geval van onvoorzienbare of van haar wil onafhankelijke omstandigheden. De deelnemers hebben als gevolg daarvan geen recht op welke schadeloosstelling ook. De beslissing van Oh’Green in dit verband is soeverein en zonder beroep. De algemene voorwaarden van Oh’Green zijn toepasselijk op die verkopen, los van de deelname aan het wedstrijd. In geval van tegenspraak tussen dit reglement en die algemene voorwaarden hebben die laatste voorrang op dit reglement.

Indien door overmacht of door een technisch probleem de winnaar op de wedstrijdvraag niet kan bepaald worden, dan houdt Oh’Green het recht om de wedstrijd te annuleren.

Artikel 9

Dit reglement staat volledig en gratis ter beschikking van de deelnemers op onze website. Het wordt ook gratis bezorgd aan al wie daartoe een schriftelijk verzoek richt aan: Oh’Green Belgium, Bosstraat 52, 3560 Lummen, België.

Artikel 10

De wedstrijd heeft tot gevolg dat er persoonsgegevens worden verwerkt, waarbij Oh’Green de verantwoordelijke voor de verwerking is. Door aan het wedstrijd deel te nemen stemmen de deelnemers in met het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens door Oh’Green. Jouw privacy is belangrijk voor ons, daarom worden de gegevens van je kaart alleen gebruikt door of in opdracht van Oh’Green. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Je kunt ons privacystatement vinden op : https://www.ohgreen.be/nl/privacyverklaring/

Artikel 11

Wordt een van de bepalingen van dit reglement nietig of niet toepasbaar verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze voorwaarde is toepasselijk voor zover ze bij wet is toegestaan.