Disclaimer


Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de Oh’Green website

Het gebruik van onze website veronderstelt dat u akkoord gaat met onze algemene verkoopsvoorwaarden, onze cookie verklaring en ons privacy beleid. Mocht u niet kunnen instemmen met deze documenten, dan vragen wij u onze website niet te gebruiken.

U erkent dat de website van Oh’Green teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en toebehoren aan ons of aan rechthebbende derden.

Het is niet toegestaan zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de informatie, die op of via onze website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te distribueren, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. U kan ons voorafgaand en schriftelijk akkoord aanvragen per email of per post op de adressen die onderaan in deze Disclaimer vermeld zijn.

Copyright van de foto’s berust bij de individuele fotografen van Oh’Green. Deze mogen in geen geval gereproduceerd, gedistribueerd of gewijzigd worden zonder dat u de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de makers heeft verkregen.

Onze website kan ook data bevatten (teksten, tekeningen, foto’s, beelden, documenten, …) waarvoor wij wel de toelating hebben om deze op onze website te publiceren, zonder dat wij eigenaar zijn van de corresponderende intellectuele eigendomsrechten. Wij kunnen u geen toestemming geven tot kopiëren, reproduceren, wijzigen of distribueren van deze data. U dient zich daarvoor te richten tot de copyright eigenaars.

Het gebruik van onze website is enkel toegestaan voor privé-doeleinden. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan weergegeven wordt.

Deze website en haar inhoud ervan zijn gemaakt voor uw gebruiksgemak. Wij kunnen niet garanderen dat onze webpagina’s volledig zijn of vrij van fouten en/of vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website of de toegang ervan te ontzeggen.

Wij nemen alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op www.ohgreen.be wordt geplaatst zo accuraat mogelijk is, maar wij geven geen garantie desbetreffend. De toegang tot en het gebruik van www.ohgreen.be en haar inhoud gebeurt op uw eigen risico.

Noch wijzelf, noch de derde partij die betrokken is bij het creëren, produceren en voorzien van www.ohgreen.be kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele, morele of materiële schade, winstderving of welke schade ook ten gevolge van het gebruik van de website of de daarop aangeboden informatie.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid en/of de stillegging van (een deel van) www.ohgreen.be.

Voor uw gebruiksgemak kan het gebeuren dat wij links toevoegen naar andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derde partijen. Bij het gebruik van deze links dient u de regels met betrekking tot die websites vooraf te consulteren en tevens te aanvaarden. Wij hebben geen controle hebben over de inhoud van deze websites en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor deze websites of voor de informatie die erop gepubliceerd wordt.

Bij het versturen van gegevens naar onze server, bijvoorbeeld via e-mail of via webpagina’s van Oh’Green, garandeert u ons het volgende:

  • De gegevens die u verstuurt zijn niet illegaal en/of bevatten geen illegale elementen.
  • U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve onderdelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens uw gegevens te versturen.
  • U zal geen actie tegen ons ondernemen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft en u aanvaardt eveneens om ons vrij te stellen van acties tegen ons door derde partijen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft.
  • Tijdens het gebruik van de website van Oh’Green kunnen bepaalde cookies bewaard worden op uw computer. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving. Wij verwijzen naar onze privacyverklaring.

Oh’Green is een geregistreerd handelsmerk en is eigendom van Oh’Green.

Uw toegang tot onze website mag niet beschouwd worden als het toekennen van enige vorm van licentie met betrekking tot de merken die op onze site getoond worden.

Indien u ons wenst te contacteren in verband met deze disclaimer, onze algemene voorwaarden, onze cookieverklaring of ons privacybeleid dan kan u dat doen op onderstaande adressen:

  • Via post: Oh’Green – Garden Center Holding BV, Oh'Green, Diestsesteenweg 80, B-3200 Aarschot
  • Via email info@ohgreen.eu
  • Telefonisch : 013/60.61.62