Algemene verkoopsvoorwaarden


Artikel 1 – Algemeen

 • De klant heeft kennisgenomen van de inhoud van de algemene voorwaarden en aanvaardt dat deze tot de overeenkomst behoren.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die Oh’Green aanbiedt.
 • Garden Center Digital B.V: Diestsesteenweg 80 ,3200 Aarschot, België.
 • Garden Center Digital B.V BTW: BE0836.939.853

Artikel 2 – Prijs

 • De opgegeven prijzen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst of in de offerte – BTW inbegrepen voor verkopen aan consumenten, en exclusief BTW voor verkopen aan professionelen.
 • De offertes van Oh’Green zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders opgegeven.

Artikel 3 – Bestelling

 • De bestelling wordt door onze medewerkers genoteerd in samenspraak met de klant. Oh’Green kan de uitvoering ervan weigeren zolang de klant de bestelling niet ondertekend heeft, en zolang geen voorschot van 30% van de aankoopprijs betaald is.
 • De bestelling van goederen die op maat gemaakt worden kan door de koper niet geannuleerd worden. De volledige verkoopprijs van deze goederen blijft verschuldigd.
 • Bestelde goederen die bij Oh’Green niet op voorraad zijn, kunnen door de klant slechts geannuleerd worden indien Oh’Green de bestelling zelf kan annuleren bij haar leverancier. De klant is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de annuleringsvergoeding die Oh’Green zelf verschuldigd is aan haar leverancier, vermeerderd met 15%.

Artikel 4 – Afhaling

 • Indien de koper de goederen niet afhaalt op de meegedeelde datum, heeft Oh’Green het recht om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen tegen betaling van de volledige overeengekomen prijs, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit laatste geval blijft het door de klant betaalde voorschot voor Oh’Green verworven als forfaitaire verbrekingsvergoeding.

Artikel 5 – Levering

 • In de filialen van Oh’Green waar deze service voorzien is, kan de klant een levering van bij Oh’Green aangekochte goederen vragen.
 • De tarieven voor het bezorgen van goederen zijn beschikbaar aan onze servicebalie.
 • De levering en de leveringsdatum worden afgesproken aan de servicebalie van Oh’Green.
 • De klant informeert Oh’Green vooraf bij bespreking van de levering omtrent alle bijzonderheden en eventuele moeilijkheden, en bezorgt Oh’Green de nodige informatie (zo zal de klant o.m. melding maken van werken of wegomlegging, van obstakels ter plaatse, zoals een smalle of lage doorgang, van het niet verhard zijn van de oprit, van de lengte van de oprit en dergelijke. Het oprijden van de oprit moet steeds gebeuren in overleg en op aanwijzing van de klant). De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij aan Oh’Green bezorgt. Oh’Green kan niet aansprakelijk gesteld worden indien goederen niet, of niet tijdig, kunnen geleverd worden indien blijkt dat de aangereikte informatie niet correct of onvolledig is. Indien het transport door de onvolledige of ontoereikende informatie moeilijker, trager of met meer kosten verloopt worden deze op de klant verhaald.
 • Een leveringstermijn wordt steeds als inlichting beschouwd en kan niet beschouwd worden als een exacte datum van en tijdstip van levering. Oh’Green neemt een inspanningsverbintenis op om zich in te zetten om de opgegeven termijnen zoveel mogelijk na te leven. Indien Oh’Green niet tijdig kan leveren, verwittigt zij de klant.
 • De goederen worden verzonden op risico van de koper.
 • Bij bestelling van te leveren goederen wordt een voorschot van 30% gevraagd van de totale waarde van de te leveren goederen. Het saldo is steeds vóór de levering te vereffenen.
 • Goederen die niet of niet volledig betaald zijn voor de levering, blijven eigendom van Oh’Green en worden niet afgeleverd. Eventueel betaalde voorschotten blijven definitief aan Oh’Green verworven als schadevergoeding, onverminderd het recht van Oh’Green om de betaling van het saldo van de volledige koopprijs te vorderen.
 • Gezien de chauffeur geen bijrijder heeft, helpt een volwassene op het leveringsadres de chauffeur bij het lossen van zware en omvangrijke goederen. Alle goederen die niet op een pallet staan, worden door de chauffeur, indien nodig met de hulp van de klant, afgeleverd achter de eerste deur op de begane grond. Als de klant in een flat woont, zijn dat de deuren van de inkomhal of de toegangsdeuren naar de trappen, e.d.
 • Omvangrijke en zware goederen kunnen bij de klant op een pallet worden aangeleverd. De chauffeur brengt de pallet zo dicht mogelijk voor de eerste deur, waarbij er niet over gras, grind, drempels e.d. wordt gereden. De chauffeur stapelt de pallet niet af.
 • Indien de klant afwezig is bij de levering, zullen de goederen niet afgeleverd worden en terug meegenomen worden. De bijkomende behandelingskosten (vervoer, opslag, administratie, e.d.) zijn ten laste van de klant.
 • De handtekening van de klant bij levering dient als bewijs dat de goederen in goede staat werden afgeleverd.

Artikel 6 – Omruiling en terugname

 • Op vertoon van het aankoopbewijs (kasticket of factuur) aan de Oh’Green servicebalie worden binnen- en buitenplanten tot 7 dagen na aankoop teruggenomen, mits ze in goede staat terug aangeboden worden.
 • De andere artikelen worden tot 14 dagen na de aankoop teruggenomen, mits onbeschadigd, in originele verpakking en op vertoon van aankoopbewijs.
 • Speciaal voor de klant gemaakte of bestelde goederen kunnen niet worden teruggenomen.
 • Het terugnemen van aan huis geleverde goederen moet in eerste instantie gebeuren in overleg met Oh’Green. Voor de geleverde goederen wordt een afhaling bij de klant geregeld, waarbij retourgoederen vanaf de voordeur opgehaald worden. De chauffeur mag niets meenemen waarvoor hij geen schriftelijke opdracht van Oh’Green kreeg.

Artikel 7 – Garantie en niet-conformiteit

 • Oh’Green biedt aan particulieren een unieke garantie op buitenplanten. Indien een plant, boom of struik binnen de 6 maanden na aankoop niet aanslaat, ontvangt de klant een nieuw exemplaar. De klant dient zich hiervoor aan te melden aan de service balie met de plant en het aankoopbewijs.
 • Wat de garantie op andere artikelen betreft, met uitzondering van bloemen, producten met korte levensduur, levende dieren en producten met een vervaldatum, geeft Oh’Green aan consumenten de wettelijke garantie van 2 jaar op verborgen gebreken en niet-conforme levering, alsook de uitbreidingen hierop indien en in zoverre onze leveranciers die aan ons geven. Voor producten aangekocht door professionelen geven wij de garantievoorwaarden die wij van onze fabrikant/invoerder krijgen.
 • Wij kunnen in geen geval garantie geven voor de schade die ontstaan is na de levering door brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen, door foutieve montage door de klant, door gebruik van de goederen in strijd met de instructies van de fabrikant, door gebrekkig onderhoud of gebrekkige verzorging van de goederen, door de impact van de weersomstandigheden op de goederen (vorst, droogte, lange natte periodes) en de ongeschiktheid van de plant voor de plaats waar hij geplant werd.
 • De garantie van Oh’Green beperkt zich tot het kosteloos vervangen of herstellen van het goed, met uitsluiting van vergoeding van gevolgschade in welke zin ook.

Artikel 8 – Klachten

 • De koper die een goed in de winkel koopt en meeneemt dient dit voorafgaandelijk aan de betaling te controleren. Goederen aangekocht in onze vestigingen worden dan ook geacht conform te zijn en vrij van zichtbare gebreken.
 • Bij levering van goederen bij de klant is deze verplicht te controleren of deze goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Indien dit niet zo is, dient de klant ons dit schriftelijk (aangetekend) te melden binnen een termijn van 48 uur na de levering. Na deze termijn kunnen we geen klachten meer aanvaarden.
 • Indien de klant verborgen gebreken ontdekt dient hij deze zo snel mogelijk schriftelijk te melden en dient hij de goederen, samen met het originele aankoopbewijs, aan ons terug te bezorgen binnen de 7 kalenderdagen. Indien een tijdig gemelde klacht gegrond wordt bevonden, wordt de overeenkomst niet ontbonden maar heeft Oh’Green het recht om de niet conforme goederen vervangen te of de ontbrekende goederen zo spoedig mogelijk te leveren.
 • Het protest tegen een factuur dient schriftelijke en gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 dagen na de postdatum.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • Oh’Green is enkel aansprakelijk in geval van opzet of zware fout van haar medewerkers.
 • De aansprakelijkheid van Oh’Green is beperkt tot de vervanging of het herstel van de goederen zelf, elke gevolgschade of indirecte schade wordt afgewezen.

Artikel 10 – Eigendomsrecht

 • De door de klant gekochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van zowel de hoofdsom, het schadebeding, de intresten en de kosten.
 • Het risico op de goederen gaat evenwel naar de klant over vanaf het ogenblik van de levering, zelfs bij schade door toeval of overmacht.

Artikel 11 – Betaling in winkel

 • Aangekochte goederen zijn door de klant contant te betalen aan Oh’Green, en dit zonder korting.
 • De factuurbedragen die onbetaald blijven na vervaldatum zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling forfaitair verhoogd worden met 10%, met een minimum van €50 per factuur.

Artikel 12 – Betaling in webshop

 • Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.

Artikel 13 – Betwisting

 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het arrondissement van de zetel van het betrokken Oh’Green filiaal. Belgisch intern recht is van toepassing.

Artikel 14 – Oh’Green klantenkaart

 • Je kan een klantenkaart aanvragen in een Oh’Green winkel naar keuze. Je bezorgt ons je identificatiegegevens (e-ID in bancontact voor naam, adres en woonplaats, en geboortedatum) en je geldige e-mailadres.
 • Door je klantenkaart aan te vragen ga je akkoord met de commerciële voordelen die hieraan verbonden zijn, en mag Oh’Green je per e-mail berichten sturen om je te informeren over producten en acties.
 • Bij afgifte van je klantenkaart aan de kassa ontvang je per aankoopschijf van 2 EUR 1 punt. Je punten worden automatisch geregistreerd en afgedrukt op je kassaticket. Je klantenkaart is geldig in alle Oh’Green winkels.
 • Oh’Green kan beslissen om deze punten uit te keren op ieder moment naar keuze.
 • Je ontvangt telkens een waardebon van 5 EUR wanneer je de kaap van 500 punten haalt. De waardebon is geldig vanaf je eerstvolgende aankoop in een Oh’Green winkel naar keuze. Deze bon kan je verzilveren vanaf de eerste dag na ontvangst en blijft 3 maanden geldig.
 • De waardebon kan slechts op 1 aankoop worden toegepast. We geven geen wisselgeld op deze waardebon. We doen geen cash uitbetaling van de waardebon.
 • Oh’Green kan beslissen om naar eigen keuze extra punten toe te kennen op bepaalde momenten in het jaar, op alle of specifieke producten en/of tijdstippen, of houders van de klantenkaart extra kortingen aan te bieden via e-mail.
 • Oh’Green behoudt zich het recht om op elk moment de actie te beëindigen of te wijzigen.
 • Spaarpunten kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van cadeaukaarten, voor horecaconsumpties, voor vergoeding van werkuren en voor online aankopen. 
 • De actievoorwaarden zijn beschikbaar in de winkels en op de website ohgreen.be.
 • Enkel originele kassabonnen worden aanvaard, geen kopieën, noch foto’s.
 • We behouden ons het recht om de aanwending te weigeren bij vermoeden van misbruik.
 • Oh’Green is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de klantenkaart.