Home » Disclaimer

Disclaimer

Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de Oh’Green website

Het gebruik van de website van Garden Center Holding met maatschappelijke zetel te Bosstraat 52, Lummen (België), BTW BE 0454.068.381, (hierna ‘Oh’Green’) veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden en het privacy beleid van Oh’Green. Mocht u niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden of het privacybeleid van Oh’Green, dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

De gebruiker erkent dat de website van Oh’Green teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en toebehoren aan Oh’Green. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Oh’Green de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te distribueren, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto’s berust bij de individuele fotografen van Oh’Green, en mag in geen geval gereproduceerd worden zonder enige toestemming van de makers. Sommige documenten en foto’s waarvan Oh’Green de auteursrechten niet bezit, kunnen eveneens op deze website gepubliceerd worden. Alle rechten zijn hiervan gevrijwaard en toestemming om deze te copiëren dient aangevraagd te worden aan de copyright eigenaars (de bronnen zijn aangegeven in dit document).

Het gebruik van de website (gebruik van de website en haar inhoud) is enkel toegestaan voor privé-doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan weergegeven wordt.

Deze website en haar inhoud ervan zijn gemaakt voor uw gebruiksgemak. Oh’Green kan niet garanderen dat haar webpagina’s volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. Oh’Green behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website of de toegang ervan te ontzeggen.

Oh’Green neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op www.ohgreen.be wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar Oh’Green geeft geen garantie omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang en gebruik van www.ohgreen.be en haar inhoud op eigen risico is. Noch Oh’Green, noch de derde partij die betrokken is bij het creëeren, produceren en voorzien van www.ohgreen.be kunnen aansprakelijk gesteld worden. Oh’Green is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele, morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via deze website.

Oh’Green kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge  van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) www.ohgreen.be.

Voor uw gebruiksgemak kan het gebeuren dat Oh’Green links toevoegt naar andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derde partijen. Bij het gebruiken van deze links, wordt u verondersteld om de regels met betrekking tot die websites te bekijken en tevens te aanvaarden alvorens deze websites te gebruiken. U aanvaardt impliciet dat Oh’Green geen controle heeft over de inhoud van deze websites en dus ook niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de inhoud die gecreëerd of gepubliceerd wordt op deze websites.

Bij het versturen van gegevens naar onze server, bijvoorbeeld via e-mail of via webpagina’s van Oh’Green, gaat u met het volgende akkoord:

  • De gegevens die u verstuurt zijn niet illegaal en/of bevatten geen illegale elementen;
  • U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve onderdelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens uw gegevens te versturen;
  • U zal geen actie tegen ons ondernemen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft en u aanvaardt eveneens om ons vrij te stellen van acties tegen ons door derde partijen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft;
  • Tijdens het gebruik van de website van Oh’Green kunnen bepaalde cookies bewaard worden op uw computer. Het hoofddoel van cookies is het stroomlijnen van uw gebruik van deze website. U kunt kiezen of u cookies aanvaardt of weigert door de instellingen van uw browser aan te passen. Merk op dat indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dat sommige onderdelen van deze website mogelijk niet voor u toegankelijk zijn of niet correct werken.

Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving.

Oh’Green is een geregistreerd handelsmerk. De productnamen van Oh’Green zijn enerzijds handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Oh’Green en eigendom van Oh’Green. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee deze worden geassocieerd. Uw toegang tot deze website mag niet beschouwd worden om enige vorm van licentie te verkrijgen met betrekking tot de merken die op deze site getoond worden, zonder enige schriftelijke toestemming van Oh’Green of de betrokken derde partij – eigenaar.

Indien u ons wenst te contacteren in verband met de Disclaimer: algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de website van Oh’Green, kan u dat doen:

Via post: Oh’Green – Garden Center Holding, ter attentie van de webwinkelafdeling, Bosstraat 52, B-3560 Lummen